Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

ANORGANICKÁ CHÉMIA:

Predajca:
Ing. Rastislav Kopecký
Tel: 046 568 4323
Mobil: 0905 446 511
Fax: 046 568 9230
Ing. Jana Púchyová
Tel: 046 568 2292
Mobil: 0905 550 604
Fax: 046 568 3949
Predajca:
Ing. Ľubica Weidnerová
Tel: 046 568 4403
Tel: 046 568 4413
Mobil: 0917 633 857
Fax: 046 568 9220

HYDROXID SODNÝ

VZHĽAD A VLASTNOSTI
Hydroxid sodný (technický) je bezfarebná, číra, viskózna kvapalina, niekedy slabo zakalená bez mechanických nečistôt. Obsah ortuti je najviac 0,1 ppm.

Sumárny vzorec: NaOH
Molekulová hmotnosť: 40,0 g/mol
Číslo CAS: 1310 − 73 − 2
Číslo EINECS: 215 − 185 − 5

TECHNICKÉ PARAMETRE
Parameter Merná jednotka Hodnota Metóda stanovenia
Hustota pri 20 °C, min. kg/m3 1 506 ÚRKK-41/2012
Obsah NaOH, min. hmot. % 48,0 ÚRKK-41/2012
Obsah Na2CO3, max. hmot. % 0,3 ÚRKK-41/2012
Obsah NaCl, max. hmot. % 0,014 ÚRKK-41/2012
Obsah železa ako Fe3+, max. hmot. % 0,001 ÚRKK-41/2012
Poznámka: Odber vzoriek pre kontrolu kvality sa vykonáva v zmysle STN 65 0512 a STN 68 4041.

BALENIE A SKLADOVANIE
Pogumované cisterny, IBC nádoby z polyetylénu, resp. z polypropylénu alebo iné vopred dohodnuté obaly odolné proti pôsobeniu hydroxidu sodnému. Použité cisterny sú určené len na prepravu tovaru a nie na jeho skladovanie. NaOH sa skladuje v suchom, vetranom priestore v uzavretých kontajneroch alebo zásobníkoch mimo zdroja kyselín. Doba spracovateľnosti sa zaručuje pri dodržaní podmienok skladovania 6 mesiacov od dňa expedície.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE
Doprava: ADR/RID 8, UN 1824, C 5, 80, 8, II. Podrobné údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Technická špecifikácia − PDF

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.