Slovensky | English | По-русски

Home page | Контакт | Карта сайта

Politika systému integrovaného manažérstva Fortischem a. s.

Fortischem a. s. patrí medzi najväčšie slovenské chemické podniky. Má zavedený a udržiavaný systém integrovaného manažérstva (SIM), ktorého súčasťou je systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
V súlade s neustálym zvyšovaním efektívnosti uplatňovaného SIM sa vrcholové vedenie Fortischem a. s. za účinnej podpory všetkých zamestnancov zaviazalo plniť nasledovné zásady:
  • Trvalo zlepšovať kvalitu vyrábaných produktov pri zachovaní vzájomnej výhodnosti obchodných vzťahov, uplatňovania legislatívnych požiadaviek a iných záväzkov spoločnosti, ekologického a bezpečného riadenia výroby.

  • Neustále znižovať negatívne vplyvy všetkých činností a produktov na životné prostredie, zlepšovať pracovné prostredie zamestnancov a zvyšovať bezpečnosť procesov.

  • Zlepšovať všetky pracovné činnosti, zvyšovať environmentálne povedomie, zodpovednosť zamestnancov za vlastnú bezpečnosť a zdravie, ako aj úroveň kvality a poznania sústavným vzdelávaním, osvetou a motiváciou.

  • Uplatňovať preventívne opatrenia a znižovať pravdepodobnosť vzniku mimoriadnej udalosti, zabrániť tak zhoršeniu životného alebo pracovného prostredia a ohrozeniu zdravia zamestnancov alebo obyvateľov okolia.

  • Efektívnou komunikáciou so zamestnancami a zainteresovanými stranami optimalizovať SIM.

  • Podnikateľské aktivity orientovať na dlhodobú spokojnosť zákazníkov, vlastníkov, zamestnancov a ďalších zainteresovaných strán.

  • Dodávatelia sú našimi partnermi. Zainteresovať dodávateľov na plnení politiky SIM.

  • Zodpovednosť za uplatňovanie SIM nesú všetci zamestnanci bez rozdielu v úrovni pracovného zaradenia. Vedúci zamestnanci sú vzorom.

  • Zodpovednosť a postoj zamestnancov ku kvalite, životnému prostrediu, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je súčasťou podnikovej kultúry.

  • SIM je neoddeliteľnou súčasťou podnikania a manažérskej filozofie Fortischem, spoločnosti ktorej zámerom je byť moderným európskym výrobcom so značkou progresivity a garanciou kvality.

28.5.2013
Ing. Juraj Píš, generálny riaditeľ

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.