Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

Prevencia havárií:

Vrcholové vedenie Fortischem a.s. si uvedomuje existenciu vplyvov podnikateľských aktivít spoločnosti na okolie areálu spoločnosti. Preto sa vedenie zaväzuje k trvalému znižovaniu negatívnych vplyvov aktivít spoločnosti na okolie.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana životného prostredia a havarijná prevencia patrí k prednostne uznávaným hodnotám v spoločnosti. Dodržiavanie legislatívnych požiadaviek v oblasti ochrany životného prostredia a havarijnej prevencie patrí trvale k prioritám spoločnosti a je neoddeliteľnou súčasťou všetkých aktivít spoločnosti. Pre zaistenie bezpečnosti zamestnancov a verejnosti v okolí spoločnosti je vedením podniku Fortischem a.s. prijatý „Program prevencie závažných priemyselných havárií Fortischem a.s.“.
Pre zabezpečenie plnenia týchto zámerov vrcholové vedenie Fortischem a. s. prijalo:

Ciele a zásady v oblasti organizácie a zamestnancov
Hlavným cieľom spoločnosti je dosiahnutie stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevencie závažných priemyselných havárií na úrovni požiadaviek platných zákonov pri aktívnom zapojení všetkých zamestnancov do tohto procesu.
Zaistiť, aby zodpovednosť všetkých zamestnancov a ďalších zainteresovaných subjektov za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a prevenciu závažných priemyselných havárií bola vždy jednoznačne stanovená pracovným a organizačným poriadkom a ďalšími organizačnými predpismi.

Ciele a zásady v oblasti stanovenia a hodnotenia závažných zdrojov rizika
Zaistiť sústavné a odborné vyhľadávanie, hodnotenie a minimalizáciu rizík a informovať o nich zamestnancov a ostatné dotknuté subjekty.

Ciele a zásady v oblasti riadenia prevádzky
Zaistiť, aby sa zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a prevencie závažných priemyselných havárií stali trvalou a neoddeliteľnou súčasťou plnenia výrobných úloh.

Ciele a zásady v oblasti riadenia zmien
Zaistiť uplatňovanie a rozvíjanie preventívnych bezpečnostných opatrení v daných prevádzkových podmienkach a včasné uplatňovanie bezpečnostných požiadaviek pri projektovaní všetkých nových zariadení a pracovísk.

Ciele a zásady v oblasti havarijného plánovania
Dosiahnuť a udržiavať stav, keď znalosti zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevencie závažných priemyselných havárií sú trvalou a rozvíjanou súčasťou profesionálnej kvalifikácie všetkých zamestnancov.

Ciele a zásady v oblasti sledovania plnenia programu prevencie
Realizovať sústavnú kontrolnú činnosť tak, aby bolo z jej výsledkov zaistené dodržiavanie požiadaviek bezpečnosti v rámci všetkých aktivít, na všetkých úrovniach a vo všetkých fázach činností.

Ciele a zásady v oblasti auditov
Prevádzať audity s cieľom systematického a nezávislého skúmania k zisteniu, či činnosti v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií a s nimi spojené výsledky sú v súlade s dokumentáciou.

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.