Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Fortischem a. s. sú chemickou spoločnosťou, zaoberajúcou sa výrobou, výskumom, nákupom a predajom produktov anorganickej, organickej, makromolekulovej chémie a spracovaním plastov.

Popri starostlivosti o kvalitu produkcie a ochranu životného prostredia je základnou snahou vedenia a.s., vytvárať v spoločnosti spoľahlivý systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak, aby pracovná činnosť nemala škodlivý vplyv na zamestnancov, bolo trvale znižované riziko práce a boli postupne vylučované faktory, podmieňujúce vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

Vedenie a.s. si predsavzalo vybudovať tento systém za účinnej podpory a účasti všetkých zamestnancov.

Pre dosahovanie týchto cieľov sa spoločnosť zaväzuje:
  • dodržiavať v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzkovania záväzky vyplývajúce z legislatívy a iných dokumentov, ktoré spoločnosť prijala.
  • hodnotiť trvale nebezpečenstvá a vytvárať podmienky pre manažérstvo rizík s cieľom zníženia ohrozenia na najnižšiu možnú mieru
  • systematicky zlepšovať úroveň ochrany poskytovanej pracujúcim s ohľadom na bezpečnosť a zdravie
  • integrovať preventívne opatrenia do všetkých častí spoločnosti a zabezpečiť ich realizáciu na všetkých stupňoch riadenia.
  • zvýšiť osobnú zodpovednosť všetkých zamestnancov za stav pracovného prostredia, bezpečnosť práce a kultúrnosť pracovísk.
  • vyžadovať zavedenie systému starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci u dodávateľských organizácií.
  • vedenie spoločnosti vyzýva všetkých zamestnacov, aby sa aktívne zúčastňovali na zvyšovaní úrovne v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.