Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

TIPA 85

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE
Vodný roztok triizopropanolamínu (1,1',1''nitrilotri-2-propanol). Vyrába sa adíciou propylénoxidu na amoniak vo vodnom prostredí.
Používa sa ako medziprodukt v priemysle, ako prísada do betónu a cementu, do kvapalín pre obrábanie kovov, do náterov a lepidiel, ako pomocný prípravok pre spracovanie papiera, textilu a kože.

Sumárny vzorec: C9H21NO3
Molekulová hmotnosť: 191,27 g/mol
Číslo CAS: 122 − 20 − 3
Číslo EINECS: 204 − 528 − 4

TECHNICKÉ PARAMETRE
Parameter Merná jednotka Hodnota Metóda stanovenia
Obsah TIPA a vyšších homológov, min. hmot. % 82,5 Titračne
interná metóda
Hustota pri 20 °C, max. g/cm3 1,031 Hustomerom
interná metóda
Farba Hazen 50 ASTM D 4890


BALENIE A SKLADOVANIE
Cisterny alebo 200 l oceľové pozinkované sudy. Skladuje sa v čistých a suchých skladovacích priestoroch chránených proti vonkajším poveternostným vplyvom, v dobre uzavretých obaloch pri teplote 20 °C. Po dlhšom skladovaní môže výrobok žltnúť. Skladovateľnosť za dodržania uvedených podmienok sa zaručuje 6 mesiacov.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE
Doprava: V zmysle predpisov RID a ADR nie je nebezpečným tovarom. Podrobné údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Technická špecifikácia – PDF

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.