Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

POLYMÉRY:

Predajca:
Ing. Oldřich Drahovzal
Tel: 046 568 4243
Mobil: 0918 373 085
Fax: 046 568 9210

EMULZNÝ POLYVINYLCHLORID SLOVINYL® E 551

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE
Nízkomolekulárny homopolymér vinylchloridu vyrobený emulznou polymerizáciou. Prášok bielej farby, bez zápachu, stály proti kyselinám, zásadám, alkoholom a alifatickým uhľovodíkom. E PVC je rozpustný v chlórovaných uhľovodíkoch, nerozpúšťa sa vo vode a v mnohých organických rozpúšťadlách. Je ťažko samozápalný, horí len pri priamom styku s plameňom. Používa sa na výrobu nízkomäkčených vysokoplnených materiálov valcovaním alebo vytláčaním najmä na tvrdé ľahčené výrobky. Medzi jeho výhody patrí nízka spracovateľská teplota, dobrá tepelná stabilita a nízka spotreba mastív.

Číslo CAS: 9002 − 86 − 2
Číslo EINECS:

TECHNICKÉ PARAMETRE
Parameter Merná
jednotka
Hodnota Metóda stanovenia
Viskozitné číslo cm3/g 70 − 78 STN EN ISO 1628-2
K-hodnota 55 ± 1,5+ STN EN ISO 1628-2
Sypná hmotnosť g/cm3 0,590 ± 0,030 STN EN ISO 60
Sitová analýza (zvyšok
na site):
0,063 mm
0,250 mm, max.
0,500 mm, max.
% hmot. 30 ± 10
0,3
0
STN EN ISO 1624
Prchavé látky, max. % hmot. 0,5 STN EN ISO 1269
pH vodného výluhu 9,5 ± 1,5 STN EN ISO 1264
Obsah zvyškového
vinylchloridu, max.
ppm 1,0 STN EN ISO 6401
+ Tolerancia zahŕňa i zhodnosť výsledkov stanovenia viskozitného čísla

BALENIE A SKLADOVANIE
Dodáva sa v autocisternách alebo najmenej trikrát lepených papierových vreciach s hmotnosťou 25 kg a s toleranciou hmotnosti ± 250 g. Vrecia sú ukladané na paletu. Paleta s vrecami je zabalená do fólie z dôvodu lepšej stabilizácie proti posunu. E PVC sa skladuje v suchých, dobre vetraných skladovacích priestoroch, ktoré musia byť chránené proti priamemu slnečnému svetlu, proti vlhkosti a výparom rozličných chemikálií. Nie je dovolené skladovať spoločne s organickými rozpúšťadlami všetkých druhov, alebo chemikáliami, proti ktorým E PVC nemá zaručenú chemickú odolnosť.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE
Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Podrobné údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Technická špecifikácia − PDF

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.