Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

POLYMÉRY:

Predajca:
Ing. Oldřich Drahovzal
Tel: 046 568 4243
Mobil: 0918 373 085
Fax: 046 568 9210

EMULZNÝ PASTOTVORNÝ POLYVINYLCHLORID SLOVINYL® EP 742

Slovinyl® EP 742 je emulzný pastotvorný polyvinylchlorid nealkalicky predstabilizovaný, vhodný na prípravu stredne až nízko viskóznych pást.

VLASTNOSTI
Slovinyl® EP 742 je tuhá látka - prášok bielej farby, bez zápachu, horľavý pri priamom styku s ohňom alebo vplyvom vysokého sálavého tepla, inak je nehorľavý.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Viskozitné číslo cm3.g-1 137-143
K-hodnota - 74 ± 1,0 *
Sypná hmotnosť g.cm-3 0,380 ± 0,040
Sitová analýza:
zvyšok na site 0,063 mm
zvyšok na site 0,250 mm, max.
zvyšok na site 0,500 mm, max.
% hmot

3,0
0,1
0
Sulfátový popol, max. % hmot. 1,5
Prchavé látky, max. % hmot. 0,5
pH vodného výluhu - 7,5 ± 1,0
Etyléterový extrakt, max. % hmot. 3,0
Obsah zvyškového vinylchloridu, max. ppm 1,0
Obsah voľného zmäkčovadla++:
po 30 min., max.
po 4 h, max.
mm2

200
170
Viskozita pasty ++:
po 30 min. (Dr= 9,0s-1), max.
(Dr=48,6sx-1), max.
po 4 hod. (Dr= 9,0s-1), max.
(Dr=48,6s-1), max.
Pa.s

10
10
10
10
+ Tolerancia zahŕňa i zhodnosť výsledkov stanovenia viskozitného čísla
++ Zloženie zmesi v pomere PVC/DOP = 100/60


POUŽITIE
Slovinyl® EP 742 je vhodný najmä na spracovanie technológiou natierania a chemického napeňovania.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA
Slovinyl® EP 742 nie je nebezpečný, pozostáva z neutrálneho polyméru. Nevyžadujú sa mimoriadne technické opatrenia. Pri potrubnej doprave stlačeným vzduchom je potrebné odvádzať statickú elektrinu. K ohrozeniu zdravia môže dôjsť pri spracovaní produktu, kde dochádza k vzniku prašnosti a následne k inhalácii rozptýleného prachu. Vetraním, odsávaním pracovného priestoru je nutné zamedziť resp. minimalizovať obsah prachu v ovzduší a zabrániť kontaktu s pokožkou a sliznicou. Pri práci s emulzným PVC sa používajú osobné ochranné prostriedky - respirátor proti prachu, ochranné okuliare, rukavice a ochranný odev.

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE
Slovinyl® E 742 sa dodáva v papierových vreciach najmenej 3-vrstvových s úpravou proti pôsobeniu vzdušnej vlhkosti na balený materiál s hmotnosťou 25 kg a s toleranciou hmotnosti ± 250 g. Vrecia sú ukladané na paletu. Paleta s vrecami je zabalená do fólie z dôvodu lepšej stabilizácie proti posunu. E PVC sa skladuje v bezprašných, suchých, proti priamemu slnečnému svetlu chránených skladovacích priestoroch, ktoré musia byť chránené proti vlhkosti a výparom rozličných chemikálií. Nie je dovolené skladovať spoločne s organickými rozpúšťadlami všetkých druhov, alebo chemikáliami, proti ktorým E PVC nemá zaručenú chemickú odolnosť.

Uvedené prospektové údaje treba chápať ako rámcové a v jednotlivých prípadoch ich možno prispôsobiť miestnym podmienkam.

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.