Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

POLYMÉRY:

Predajca:
Ing. Oldřich Drahovzal
Tel: 046 568 4243
Mobil: 0918 373 085
Fax: 046 568 9210

SUSPENZNÝ POLYVINYLCHLORID SLOVINYL® S 704

Slovinyl® S 704 je vysokoporézny polymér

VLASTNOSTI
Slovinyl® S 704 je tuhá látka - prášok bielej farby, bez zápachu, vyznačuje sa stálosťou voči kyselinám, zásadám, alkoholom a alifatickým uhľovodíkom. S PVC je rozpustný v chlórovaných uhľovodíkoch, nerozpúšťa sa vo vode a v mnohých organických rozpúšťadlách.

TECHNICKÉ POŽIADAVKY
Viskozitné číslo cm3.g-1 120 - 128,2
K-hodnota - 70 ± 1,5 +
Sypná hmotnosť g.cm-3 0,460 ± 0,04
Sitová analýza:
zvyšok na site 0,063 mm, min.
zvyšok na site 0,250 mm, max.
% hmot.

97
0,5
Prchavé látky, max. % hmot. 0,3
Absorpcia zmäkčovadla, odstredivková metóda, min. % hmot. 30
Rybie oká, max. ks/g 5
Obsah zvyškového vinylchloridu, max. ppm 1,0
+ Tolerancia zahŕňa i zhodnosť výsledkov stanovenia viskózneho čísla
* na výreze 10 cm x 10 cm fólie
** na celom zbytku fólie


POUŽITIE
Slovinyl® S 704 je určený predovšetkým na používanie v kabelárskom priemysle a pre výrobu transparentných výrobkov s vysokou mechanickou pevnosťou technológiou vytláčania a valcovania z mäkčených zmesí.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA
Slovinyl® S 704 nie je nebezpečný, pozostáva z neutrálneho polyméru. Nevyžadujú sa mimoriadne technické opatrenia. Pri potrubnej doprave stlačeným vzduchom je potrebné odvádzať statickú elektrinu. K ohrozeniu zdravia môže dôjsť pri spracovaní produktu, kde dochádza k vzniku prašnosti a následne k inhalácii rozptýleného prachu. Vetraním, odsávaním pracovného priestoru je nutné zamedziť resp. minimalizovať obsah prachu v ovzduší a zabrániť kontaktu s pokožkou a sliznicou. Pri práci so suspenzným PVC sa používajú osobné ochranné prostriedky - respirátor proti prachu, ochranné okuliare, rukavice a ochranný odev.

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE
Slovinyl® S 704 sa dodáva v železničných nádržkových vozňoch Raj (typ 451) alebo v autocisternách. Skladuje sa v tesne uzavretých nádobách na dobre vetranom mieste, chránenom pred vlhkosťou, pred pôsobením poveternostných vplyvov a priamym slnečným žiarením.

Uvedené prospektové údaje treba chápať ako rámcové a v jednotlivých prípadoch ich možno prispôsobiť miestnym podmienkam.

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.