Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

POLYMÉRY:

Predajca:
Ing. Oldřich Drahovzal
Tel: 046 568 4243
Mobil: 0918 373 085
Fax: 046 568 9210

POLYVINYLACETÁTOVÁ DISPERZIA - SLOVILAX ® BD 50

Slovilax® BD 50 je homopolymérna polyvinylacetátová disperzia, ktorá sa vyrába polymerizáciou vinylacetátu vo vodnej emulzii za použitia ochranného koloidu a iniciátora s prísadou zmäkčovadla.

VLASTNOSTI
Slovilax® BD 50 je vodná disperzia bielej farby s charakteristickou vôňou po vinylacetáte, nehorľavá, nevýbušná, nie je klasifikovaná ako nebezpečná látka. Film disperzie je ohybný, pružný a mierne lepivý, vo vode sa nerozpúšťa, ale napučiava.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Ukazovatele kvality Merná jednotka Hodnoty
Sušina % hmot. 58
Viskozita Pa.s 5 - 13
Obsah zvyškového VAC, max. % hmot. 0,9
pH - 3 - 7
Vzhľad filmu - vyhovuje čl. 3.2.5 PND:
Z1 - bez zákalu (Č2 - max. 3 častice/cm2)
B2 - ojedinelé bubliny (P2 - stopy po štetci)
POUŽITIE
Slovilax® BD 50 sa používa v textilnom priemysle pri kašírovaní tkanín, vlnenej plsti, pri konečnej úprave kobercov. V stavebníctve sa používa na prípravu polymér-cementových zmesí, omietkovín a na prefabrikáty.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA
Slovilax® BD 50 je zo zdravotného hľadiska nezávadný, pary môžu dráždiť oči, sliznice a dýchacie ústrojenstvo. Pri práci sa používajú osobné ochranné pomôcky - ochranná maska s filtrom proti organickým výparom, ochranný odev a rukavice. Všetky osobné ochranné prostriedky, ktoré majú zabezpečiť obmedzenie expozície nebezpečnými látkami, sa musia používať v súlade s požiadavkami platných predpisov a noriem.

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE
Slovilax® BD 50 sa dodáva v 150 l plastových sudoch s vekom, do ktorých sa vkladajú plastové vrecia s náplňou PVAC disperzie s netto hmotnosťou 150 kg ± 1,5 kg. Po spotrebovaní obsahu je odberateľ povinný dôkladne obalovú jednotku (sud) prepláchnuť tlakovou vodou a vrátiť dodávateľovi čisté, bez zvyškov nánosov. Dodávky uskutočnené iným spôsobom ako je uvedené, musí odberateľ s dodávateľom vopred dohodnúť a uplatniť v kúpno-predajnej zmluve. Disperzia PVAC sa skladuje v uzavretých obaloch alebo zásobníkoch pri teplote od +5°C do + 45°C v priestoroch chránených proti slnečnému žiareniu. Skladovateľnosť sa za dodržania uvedených podmienok zaručuje 6 mesiacov odo dňa expedície.

Uvedené prospektové údaje treba chápať ako rámcové a v jednotlivých prípadoch ich možno prispôsobiť miestnym podmienkam.

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.