Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

POLYMÉRY:

Predajca:
Ing. Oldřich Drahovzal
Tel: 046 568 4243
Mobil: 0918 373 085
Fax: 046 568 9210

SUSPENZNÝ POLYVINYLCHLORID SLOVINYL® S 684

Slovinyl® S 684 je homopolymér vinylchloridu vyrobený suspenznou polymerizáciou.

VLASTNOSTI
Slovinyl® S 684 je tuhá látka – prášok bielej farby, bez zápachu, vyznačuje sa stálosťou voči kyselinám, zásadám, alkoholom a alifatickým uhľovodíkom. S PVC je rozpustný v niektorých chlórovaných uhľovodíkoch a ketónoch, nerozpúšťa sa vo vode a v mnohých organických rozpúšťadlách. Horí len pri priamom styku s plameňom a pri skúške v kyslíkovej atmosfére dobre šíri požiar. V porovnaní s iným typom S-PVC sa vyznačuje vyššou porozitou.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Viskozitné číslo cm3.g-1 110 – 122
K-hodnota - 68 ± 1,5+
Sypná hmotnosť g.cm-3 0,520 ± 0,04
Sitová analýza:
zvyšok na site 0,063 mm, minim.
zvyšok na site 0,250 mm, max.
% hmot. 95
1,5
Prchavé látky, max. % hmot. 0,3
Absorpcia zmäkčovadla pri 25oC, min. % hmot. 22
Etyléterový extrakt, max. % hmot. 0,8
Obsah zvyškového VC,najviac ppm 1,0
+ Tolerancia zahŕňa i zhodnosť výsledkov stanovenia viskózneho čísla

POUŽITIE
Slovinyl® S 684 používa sa na spracovanie formou suchých zmesí (dry blend) technológiou extrúzie na rúry, dosky a profily, prípadne aj kalandrovaním. Je vhodný na aplikácie s použitím vápenato-zinočnatých stabilizátorov.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA
Slovinyl® S 684 nie je nebezpečný, pozostáva z neutrálneho polyméru. Nevyžadujú sa mimoriadne technické opatrenia. Pri potrubnej doprave stlačeným vzduchom je potrebné odvádzať statickú elektrinu. K ohrozeniu zdravia môže dôjsť pri spracovaní produktu, kde dochádza k vzniku prašnosti a následne k inhalácii rozptýleného prachu. Vetraním, odsávaním pracovného priestoru je nutné zamedziť resp. minimalizovať obsah prachu v ovzduší a zabrániť kontaktu s pokožkou, sliznicou a očami. Pri práci so suspenzným PVC sa používajú osobné ochranné prostriedky - respirátor proti prachu, ochranné okuliare, rukavice a ochranný odev.

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE
Slovinyl® S 684 sa dodáva v železničných vozňoch Raj (typ 451), v autocisternách alebo najmenej dvakrát lepených papierových vreciach s hmotnosťou 25 kg a s toleranciou hmotnosti ± 250 g alebo vo veľkoobjemových vakoch „Big-Bag-och“ s hmotnosťou 1000 kg a s toleranciou hmotnosti ± 1 kg. Vrecia sú ukladané na paletu. Medzi jednotlivé vrstvy vriec je aplikované protišmykové lepidlo. Paleta s vrecami je zabalená do fólie z dôvodu lepšej stabilizácie proti posunu. S PVC sa skladuje v tesne uzavretých nádobách na dobre vetranom mieste, chránené pred vlhkosťou, pred pôsobením poveternostných vplyvov a priamym slnečným žiarením.

Uvedené prospektové údaje treba chápať ako rámcové a v jednotlivých prípadoch ich možno prispôsobiť miestnym podmienkam.

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.