Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

POLYMÉRY:

Predajca:
Ing. Oldřich Drahovzal
Tel: 046 568 4243
Mobil: 0918 373 085
Fax: 046 568 9210

EMULZNÝ POLYVINYLCHLORID SLOVINYL® E 711

Slovinyl® E 711 je vysokomolekulárny homopolymér vinylchloridu vyrobený emulznou polymerizáciou. Určený je na spracovanie mäkčených zmesí so zvýšenými nárokmi na mechanické vlastnosti výrobkov vytláčaním a valcovaním.

VLASTNOSTI
Slovinyl® E 711 je tuhá látka - prášok bielej farby, bez zápachu, stály proti kyselinám, zásadám, alkoholom a alifatickým uhľovodíkom. E PVC je rozpustný v chlórovaných uhľovodíkoch, nerozpúšťa sa vo vode a v mnohých organických rozpúšťadlách. Je ťažko samozápalný, horí len pri priamom styku s plameňom alebo vplyvom vysokého sálavého tepla.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Viskozitné číslo cm3.g-1 122-134
K-hodnota - 71 ± 1,5 *
Sypná hmotnosť g.cm-3 0,600 ± 0,04
Sitová analýza:
zvyšok na site 0,063 mm
zvyšok na site 0,250 mm, max.
zvyšok na site 0,500 mm, max.
% hmot

30 ± 10
0,3
0
Sulfátový popol, max. % hmot. 1,5
Prchavé látky, max. % hmot. 0,5
pH vodného výluhu - 9,5 ± 1,5
Etyléterový extrakt, max. % hmot. 3,0
Obsah zvyškového vinylchloridu, max. ppm 1,0
* Tolerancia zahŕňa i zhodnosť výsledkov stanovenia viskozitného čísla

POUŽITIE
Slovinyl® E 711 sa používa na výrobu mäkčených pigmentových fólií valcovaním a vytláčaním (konferenčné fólie, obaloviny, priemyslové vrecia), mäkčených profilov vytláčaním (tesniace profily), mäkčených produktov injekčným vstrekovaním. Výhodou sú veľmi dobré mechanické vlastnosti výrobkov, dobrá tepelná stabilita a nízka spotreba mazadiel.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA
Slovinyl® E 711 nie je nebezpečný, pozostáva z neutrálneho polyméru. Nevyžadujú sa mimoriadne technické opatrenia. Pri potrubnej doprave stlačeným vzduchom je potrebné odvádzať statickú elektrinu. K ohrozeniu zdravia môže dôjsť pri spracovaní produktu, kde dochádza k vzniku prašnosti a následne k inhalácii rozptýleného prachu. Vetraním, odsávaním pracovného priestoru je nutné zamedziť resp. minimalizovať obsah prachu v ovzduší a zabrániť kontaktu s pokožkou a sliznicou. Pri práci s emulzným PVC sa používajú osobné ochranné prostriedky - respirátor proti prachu, ochranné okuliare, rukavice a ochranný odev.

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE
Slovinyl® E 711 sa dodáva v železničných vozňoch Raj, v autocisternách alebo najmenej trikrát lepených papierových vreciach s hmotnosťou 25 kg a s toleranciou hmotnosti ± 250 g. Vrecia sú ukladané na paletu. Paleta s vrecami je zabalená do fólie z dôvodu lepšej stabilizácie proti posunu. E PVC sa skladuje v bezprašných, suchých, proti priamemu slnečnému svetlu chránených skladovacích priestoroch, ktoré musia byť chránené proti vlhkosti a výparom rozličných chemikálií. Nie je dovolené skladovať spoločne s organickými rozpúšťadlami všetkých druhov, alebo chemikáliami, proti ktorým E PVC nemá zaručenú chemickú odolnosť.

Uvedené prospektové údaje treba chápať ako rámcové a v jednotlivých prípadoch ich možno prispôsobiť miestnym podmienkam.

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.