Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

PRODUKTY SPRACOVANIA PVC:

Predajca:
Ing. Róbert Hurtiš
Tel: 046 568 4503
Mobil: 0907 777 814
Fax: 046 568 9770
Predajca:
Ing. Oldřich Drahovzal
Tel: 046 568 4243
Mobil: 0918 373 085
Fax: 046 568 9210

SLOVIPLAST® MG 8007

SLOVIPLAST® MG 8007 je mäkčený granulát vyrobený so suspenzného polyvinylchloridu s prídavkom zmäkčovadiel, stabilizátorov, plnív a pigmentov. Neobsahuje žiadne zlúčeniny kadmia. Vyrába sa v rôznych farbách, ktoré musia byť vopred dohodnúté s výrobcom granulátu.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Rozmery: dĺžka 2) / priemer mm 2 - 5
2 - 3
Sypná hmotnosť granulátu kg/m 3 700 ± 60
Hustota granulátu g/cm 3 1,28 ± 0,05
Tvrdosť Shore A °Sh A 80 ± 4
Medza pevnosti v ťahu pri pretrhnutí, min. MPa 15
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí, min. % 250
Tepelná stabilita pri 180°C, min. minúty 180
Index toku 1) pri 190°C/21,6kg min. g/10 min. 20
1) hodnoty sú garantované výrobcom, nie sú však uvádzané v osvedčení o kvalite
Sloviplast MG 8007 musí mať podobu granulátu pravidelného tvaru a rozmerov, bez výskytu mech. nečistôt. Ojedinele sa môžu vyskytovať granule iných rozmerov, max. do dĺžky 30 mm. Výskyt ústrižkov, alebo granúl nepravidelného tvaru a granúl inej farby nie je závadou, ak tým nie je negatívne ovplyvnený vzhľad extrudátu.


POUŽITIE
SLOVIPLAST® MG 8007 je určený na výrobu vytlačovaných profilov. Môže sa použiť aj na iné technické výrobky vyrábané technológiou vytlačovania. Nie je vhodný na výrobky, u ktorých sa vyžaduje zdravotná nezávadnosť (prichádzajúce do styku s požívatinami, hračky a pod.).

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE
SLOVIPLAST® MG 8007 sa balí do polyetylénových samonosných vriec s netto hmotnosťou 30 kg , alebo do veľkoobjemových vakov (tzv. Big-Bag-ov) s netto hmotnosťou do 1000 kg. Big-Bagy musia byť úplne zaplnené, aby sa dosiahla ich dobrá stohovateľnosť. Prepravujú sa na drevených euro-paletách. Každá zásielka musí byť sprevádzaná osvedčením o kvalite, ktoré môže byť nahradené doložkou na prepravnom doklade. Granulát sa prepravuje v krytých, čistých vagónoch alebo nákladnými autami, ktoré musia byť zabezpečené proti poškodeniu obalov alebo navlhnutiu granulátu. Pre prepravu platia príslušné legislatívne predpisy. Big-bagy musia byť na ložnej ploche uložené tak, aby medzi nimi nevznikol voľný priestor a zabránilo sa tým ich posunu alebo vyklopeniu. Pre skladovanie platí STN 64 0090. Pri dodržaní podmienok normy sa zaručuje skladovateľnosť 6 mesiacov.

Uvedené prospektové údaje treba chápať ako rámcové a v jednotlivých prípadoch ich možno prispôsobiť miestnym podmienkam.

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.