Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

PRODUKTY SPRACOVANIA PVC:

Predajca:
Ing. Róbert Hurtiš
Tel: 046 568 4503
Mobil: 0907 777 814
Fax: 046 568 9770
Predajca:
Ing. Oldřich Drahovzal
Tel: 046 568 4243
Mobil: 0918 373 085
Fax: 046 568 9210

SLOVIPLAST® KG 0614

SLOVIPLAST® KG 0614 je mäkčený granulát vyrobený zo suspenzného polyvinylchloridu s prídavkom zmäkčovadiel, bezolovnatých stabilizátorov a plnív na základe uhličitanu vápenatého. Neobsahuje žiadne zmäkčovadlá na báze chlórparafínov, ani di-2-etylhexylftalát (DOP), ale je mäkčený vyššími ftalátmi. Neobsahuje žiadne zlúčeniny kadmia, ani olova. Vyrába sa nepigmentovaný (tzv. natur). Výroba pigmentovaného granulátu vo farebnom odtieni, na základe dohody odberateľa s výrobcom, je možná po predchádzajúcom odskúšaní.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Rozmery: dĺžka / priemer mm 2 - 6 / 2 - 3,3
Sypná hmotnosť granulátu kg.m -3 815 ± 60
Hustota granulátu g.cm -3 1,45 - 1,53
Hustota extrudátu g.cm -3 1,51 ± 0,04
Vzhľad extrudátu 1) - hladký, polomatný až mierne lesklý povrch, výrazne sa netrhá, neobsahuje nerozpracované granule a cudzorodé prímesi, na reze je neporézny
Tvrdosť Shore A °Sh A 80 ± 4
Medza pevnosti v ťahu pri pretrhnutí, min. MPa 9,0
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí, min. % 200
Tepelná stabilita pri 200°C, min. minúty 60
Strata zmäkčovadla pri 90°C/24 h max. % 1,0
Index toku pri 150°C/21.6kg min. 1) g/10 min. 5
1) Hodnoty sú garantované výrobcom , nie sú však uvádzané v osvedčení o kvalite.

Sloviplast KG-0614 musí mať podobu granulátu pravidelného tvaru a rozmerov bez obsahu mechanických nečistôt. Len ojedinele sa môžu vyskytovať ústrižky granúl alebo granule aj s inými rozmermi ako je uvedené, najviac však do dĺžky 30 mm. Výskyt menšieho množstva ústrižkov, občasný výskyt granúl nepravidelného tvaru alebo ojedinelý výskyt inofarebných granúl nie je závadou, ak tým nie je negatívne ovplyvnený vzhľad extrudátu.

POUŽITIE
SLOVIPLAST® KG 0614 je určený na extrúziu vnútornej vrstvy dvojvrstvového plášťa (tzv. intersheathing) káblov, u ktorých najvyššia dovolená teplota jadra neprevyšuje 70 oC (napr. káblov pre „bielu techniku“, u ktorých sa nevyžaduje vysoká ohybnosť). Môže sa použiť aj na iné technické výrobky vyrábané technológiou vytlačovania. Nie je vhodný na výrobky, u ktorých sa vyžaduje zdravotná neškodnosť (výrobky prichádzajúce do styku s požívatinami, hračky a pod.).

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE
SLOVIPLAST® KG 0614 sa balí do veľkoobjemových vakov (tzv. big-bagov) s netto hmotnosťou do 1 000 kg, alebo do polyetylénových samonosných vriec s netto hmotnosťou 30 kg. Big-bagy musia byť vždy úplne zaplnené, aby sa dosiahla ich dobrá stohovateľnosť. Prepravujú sa na drevených euro-paletách. Každá obalová jednotka musí byť označená týmito údajmi: názov výrobcu, názov výrobku, číslo šarže, príp. označenie obalov (čísla big-bagov), dátum výroby, čistá hmotnosť, číslo PND. Zásielka musí byť sprevádzaná osvedčením o kvalite s uvedením názvu výrobcu, názvu výrobku, čísla šarže, príp. označenie obalov (čísla big-bagov), výsledkov hodnotenia kvalitatívnych parametrov, dátumom a menom pracovníka zodpovedného za správnosť vykonanej kontroly. Granulát sa prepravuje v krytých, čistých vagónoch alebo nákladnými autami, ktoré musia byť zaistené proti vlhnutiu a poškodeniu výrobku. Pre prepravu platia príslušné prepravné predpisy. Big-bagy sa musia na ložnej ploche uložiť tak, aby medzi nimi nevznikol voľný priestor a zabránilo sa tým ich posunu alebo vyklopeniu. Pre skladovanie platí STN 64 0090. Pri dodržaní podmienok normy sa zaručuje skladovateľnosť 6 mesiacov.

Uvedené prospektové údaje treba chápať ako rámcové a v jednotlivých prípadoch ich možno prispôsobiť miestnym podmienkam.

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.