Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

História

História Fortischem a. s. Spoločnosť FORTISCHEM a. s. je prevádzkovateľom chemic- kého podniku v Novákoch od roku 2012. Podnik bol predtým známy ako Novácke chemické závody, a. s. Jeho história sa oficiálne odvíja od roku 1940. Do formy akciovej spoločnosti sa pretransformoval 16. októbra 1994. Patrí medzi spoločnosti, ktoré vo svojej expanzii už v prvých rokoch existencie prekročili teritórium vlastného štátu. Počas svojho dlhoročného pôsobenia sa podnik profiloval ako producent produktov pre ďalšie spracovanie v rôznych priemy- selných odvetviach. Chemický podnik v Novákoch v súčasnosti zaujíma významnú pozíciu na európskom trhu chemických produktov.

Výrobné prevádzky sú rozdelené do troch výrobných závodov, zabezpečujúcich produkciu elektrolýznych produktov, základných organických chemikálií, vinylchloridu, polyvinylchloridu produktov jeho následného spracovania, ako aj karbidu vápnika technických plynov. Spoločnosť sa snaží o udržanie dosiahnutých pozícií v tradičných výrobách, zároveň vyvíja aktivity smerujúce k zavádzaniu nových výrobkov a technológií za súčasného splnenia ekologických kritérií, zabezpečenia parametrov kvality výstupu uspokojenia požiadaviek trhu.

Zásadná orientácia podniku na potreby zákazníkov našla svoj odraz v zavádzaní systému riadenia kvality podľa noriem ISO 9001 a systému environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 14001.

Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.