Slovensky | English | По-русски

Home page | Kontakt | Mapa Stránky

Vybrané ekonomické ukazovatele

2004 2005 2006 2007 2008
Výnosy Celkom (tis. Sk) 6.530.928 5.887.714 6.235.300 6.354.495 6.670.423
Tržby z predaja hotových výrobkov (tis. Sk) 4.796.737 5.134.550 5.459.422 5.562.539 5.746.730
- z toho vývoz (tis. Sk)* 4.056.879 4.280.932 4.675.330 4.804.451 5.000.241
Zisk pred zdanením (tis.Sk) -94.531 85.922 56.026 -935.843 10.935
Počet pracovníkov 1.531 1.526 1.564 1.620 1.945

*Poznámka: v roku 2006 došlo k zmene metodiky výpočtu teritoriálneho členenia predaja: z krajiny objednávateža na krajinu príjemcu výrobkov

Created by Š 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.